Ưu đãi đầu tư

1. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

 

Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư căn cứ theo Phụ lục II, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ: Tại đây!

 

2. ƯU ĐÃI THUẾ NHẬP KHẨU

 

Ngành nghề ưu đãi đầu tư: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

 

Ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh Mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

 

 

Căn cứ tại khoản 11 và khoản 13, điều 16, chương IV của Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016: Tại đây!

 

Xem thông tin chi tiết Khu công nghiệp Phú Bài: Tại đây!